Enpòtan:

Li enpòtan pou nou sonje ke tout sèvis ke HCR, OIM ak tout lòt òganizasyon ki kolabore sou dosye sa ap gratis ti cheri. Menm pwosesis aplikasyon pou pwogram Movilidad Segura a ap gratis. Ou pap genyen pou peye anyen.

Pa fè okenn moun ki pral mandew kòb konfyans nan kad pwogram Movilidad Segura.

Enfòmasyon jeneral sou pwogram ‘Movilidad Segura’

Gouvènman Etazini fenk anonse ekspansyon chimen legal ki pèmèt refijye ak migran ki sòti nan Sid Amerik la ak Amerik Santral rantre Etazini.

Atravè pwogram ‘Movilidad Segura’ a, refijye ak migran ki elijib pou konsiderasyon imanitè ak lòt chimen legal nan Etazini oswa nan lòt peyi ki ofri opòtinite sa yo tou. Nenpòt moun ki ta vle rantre Etazini kapab pwofite de pwogram sila ki ap pèmèt ou deplase an sekirite e legalman.

Peyi Etazini ap mete sou pye nan rejyon an plizyè sant pou jere pwosesis sa nan kèk peyi patnè nan Sid Amerik la ak Amerik Santral. Sant sa yo ap la pou gide refijye ak migran yo nan jwenn yon chimen regilye pou yo rive Etazini tankou Espay ou Kanada. Sa ap pèmèt redwi risk ki genyen nan kesyon vwayaj.

Ajans Nasyonzini pou Refijye (HCR), Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon (OIM), ak lòt patnè ap sipòte pwosesis sila a.

Eske mwen ap ka patisipe nan pwogram sila?

Swivan sitiyasyon pèsonèl ou, ou kapab elijib pou patisipe nan pwogram sila a.

Gen divès opsyon ki disponib sou baz pwofil ak bezwen aplikan an:

  • Opsyon Reyinstalasyon/Akonpayman pou Refijye a (Refugee Resettlement ) se yon opsyon si ou se yon moun ki satisfè definisyon refijye daprè lalwa Etazini epi ki gen bezwen imanitè espesyal pou Etazini.
  • Opsyon parole yo ki se yon pwosesis yo kreye pou moun ki gen sèten nasyonalite espesifikman.
  • Kèk migran ki gen fanmi Etazini ka elijib pou pwosesis reyinifikasyon familyal (family reunification)
  • Opsyon travayè sezonye oswa travayè tanporè ki se yon lòt opsyon pou kèk moun.

Pwogram Movilidad Segura a louvri kounye a pou:

Kiben, Ayisyen ak Venezyelyen ki nan Kolonbi yo dwe mande pou yo sòti pou y’ ale Ozetazini atravè yon evalyasyon legal. Pwogram Movilidad Segura nan Kolonbi ede refijye ak imigran vwayaje an sekirite ak legalite Ozetazini ak lòt peyi.