Tout sèvis ki bay pa UNHCR, OIM ak patnè yo gratis. Pa fè konfyans ak  moun ki mande ou peye pou sèvis ki gen rapò ak Movilidad Segura.

Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen, Venezyelyen, ak Kolonbyen nan Ekwatè nan dat oswa anvan 18 Oktòb 2023

Premye faz Inisyativ Biwo Mobilite Sekirize (SMO) a te kòmanse nan Ekwatè nan dat 18 Oktòb 2023.

Pwogram sa a kounya se pou Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen, Venezyelyen ak Kolonbyen ki te nan Ekwatè nan dat 18 Oktòb 2023 oswa anvan dat sa a.

Fè yon demann evalyasyon pou Movilidad Segura.

Pou kounye a, aplikasyon sou entènèt pou inisyativ “Mobilité Sekirite yo” louvri

Pwogram Mobilite Sekirize an ede refijye ak imigran ki gen dwa vwayaje an sekirite ak legalite rive nan Etazini. Sèvis sa yo yo ofri yo gratis. Se pa tout moun ki enskri pral kalifye oswa benefisye de pwogram sa a.

Nou pral revize enfòmasyon ou epi evalye si ou kalifye pou pwogram sa a.

Nou pral kontakte ou pou ba ou enfòmasyon sou wout legal pou rive nan Etazini. Gen kèk moun yo ka envite pou yon entèvyou an pèson an Ekwatè.

Ki moun ki kapab patisipe epi kijan?

Elijibilite: Sitwayen Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen, Venezyelyen, ak Kolonbyen ki te nan Ekwatè nan dat oswa anvan 18 Oktòb 2023, epi ki, nan moman aplikasyon an, satisfè youn nan de kritè sa yo:

  • Moun ki te aplike nan pwosesis regilarizasyon Ekwatè.

OSWA 

  • Moun ki ap chèche azil ak refijye ki te anrejistre nan Ekwatè anvan 18 Oktòb 2023 a.

Ranpli fòm gratis sou entènèt la pou soumèt aplikasyon ou ak resevwa enfòmasyon sou wout legal pou vwayaje rive Etazini.

Tanpri sonje ke pa fwa fòm sou entènèt la ka fèmen tanporèman. Si fòm lan fèmen lè ou eseye aplike, ou ka soumèt aplikasyon ou lè fòm lan tounen aktif ankò.

Vizite sit entènèt MovilidadSegura.org souvan pou ou ka voye aplikasyon ou a.

Nou pral revize aplikasyon ou a pou nou detèmine si ou satisfè kondisyon pwogram lan. Nou pral kontakte ou, epi ou ka envite pou yon entèvyou an pèson nan Biwo Mobilite Sekirize an Ekwatè.

Tanpri sonje ke tout desizyon final sou antre nan Etazini se otorite nasyonal Etazini ki pran yo.

Tout sèvis ki gen rapò ak Pwogram ‘Mobilite Sekirize’ an se gratis, epi pèsonn pa gen dwa mande ou anyen an retou. Ou sipoze repouse tout demann yo fè w pou ou peye pou fè pati de pwogram sa a.

 

Enfòmasyon ofisyèl sou ‘Mobilite Sekirize’ sou rezo sosyal [an panyòl]

Pou plis enfòmasyon, tanpri rele Sant Kominote Movilidad Segura nan nimewo gratis: 1800 001667.

Sant Kominote Movilidad Segura ouvri depi lendi pou vandredi soti 7è nan maten rive 7è nan apremidi.